Update cookies preferences BRaK Festival | Bibliodiverzita – O projekteBibliodiversity - About project
SK
EN

Bibliodiverzita – podpora malých nezávislých vydavateľstiev

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Bibliodiverzita je kultúrna rozmanitosť uplatňujúca sa v knižnom svete. Vzťahujúc sa k biodiverzite, odkazuje na kritickú rozmanitosť literárnych produktov (knihy, texty, elektronické knihy, aplikácie a ľudová slovesnosť), ktoré sú čitateľom k dispozícii. Bibliodiverzita je komplexný, sebestačný systém rozprávania príbehov, písania, publikovania a ďalších druhov produkcie ústnej a písomnej literatúry. Knihy nezávislých vydavateľov prinášajú, na rozdiel od štandardizovanejších publikácií veľkých vydavateľstiev, iný uhol pohľadu a hlas. Knihy a iné produkty nezávislých vydavateľov a ich preferované rozširovacie kanály (okrem iného nezávislí kníhkupci) sú preto nevyhnutné na zachovanie a posilnenie plurality a šírenia myšlienok.

Veríme, že predovšetkým malí “hráči” významne prispievajú k trhovej rozmanitosti knižného priemyslu. Práve to je jedna z motivácii, prečo sme začali v roku 2013 organizovať Bratislavský knižný festival. Počas všetkých týchto rokov práce, ktorá sa za festivalom ukrýva nás poháňala vpred túžba napomôcť rozvoju kultúrnej infraštruktúry, a tiež snaha zvýšiť vnímavosť  čitateľov voči kvalitnej knižnej produkcii.

Na základe našich predchádzajúcich skúseností s organizovaním unikátneho knižného festivalu by sme radi nadviazali na ďalšie a komplexnejšie aktivity s cieľom podporiť a propagovať koncepciu bibliodiverzity na Slovensku a posilniť postavenie malých vydavateľov.

Ciele nášho projektu sú:
- pokračovať v tradícii jedinečného festivalu malých vydavateľstiev
- nadviazať spoluprácu s nórskymi vydavateľstvami a vymieňať si skúsenosti v oblasti obchodných a advokátskych stratégií
- posilniť spoluprácu medzi malými nezávislými vydavateľstvami
- získať nový typ publika

 

Granty EHP a Nórska predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP a Nórske granty na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 2,8 miliardy eur.

Prioritami tohto obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Granty EHP a Nórska pozostávajú z dvoch finančných mechanizmov. Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom, ktorých príspevky sa odvíjajú od ich HDP. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.